Stavební zákon č. 283/2021 Sb. - sankce, pokuty, přestupky

14.12.2023

Stavební zákon č. 283/2021 Sb. je nový právní předpis, který upravuje oblast územního plánování a stavebního řádu v České republice. Tento zákon nabude účinnosti od 1. července(7) 2024, pro vybrané vyjímky začíná platnosti již 1.1.2024 viz. § 335.

Pokud stavíte bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, můžete se dopustit přestupku, za který vám hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč. V některých případech může stavební úřad nařídit i odstranění stavby nebo její úpravu.

Pokud jste už započali stavbu bez povolení nebo v rozporu s ním, můžete se pokusit získat dodatečné povolení, pokud splníte určité podmínky. Musíte prokázat, že vaše stavba není v rozporu s územním plánováním, zvláštními právními předpisy a požadavky na výstavbu, a také zaplatit pokutu, pokud vám byla uložena.

Nový stavební zákon zpřísňuje možnost získání dodatečného povolení stavby. Budete muset prokázat dobrou víru, že jste nevěděli, že potřebujete povolení, a také splnit další podmínky uvedené v § 256 odst. 1. Pokud tyto podmínky nesplníte, hrozí vám pokuta až do výše 1 000 000 Kč a také nařízení odstranění stavby.


ČÁST DESÁTÁ

PŘESTUPKY
§ 301

Přestupky osob

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) provede záměr bez povolení, které je podle tohoto zákona vyžadováno,
b) provede záměr v rozporu s povolením podle tohoto zákona,
c) užívá záměr vyžadující povolení bez tohoto povolení,
d) v rozporu s § 230 odst. 1 užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí,
e) v rozporu s § 230 odst. 3 užívá nedokončenou stavbu,
f) v rozporu s § 230 odst. 2 užívá jednoduchou stavbu bez kolaudačního rozhodnutí,
g) užívá stavbu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím,
h) užívá jednoduchou stavbu v rozporu s povolením stavebního úřadu nebo užívá jednoduchou stavbu v rozporu s rozhodnutím o změně v užívání podle § 244,
i) užívá stavbu v rozporu s povolením předčasného užívání podle § 236,
j) provede zkušební provoz bez rozhodnutí podle § 237,
k) provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím podle § 237,
l) v rozporu s § 247 odst. 1 odstraní stavbu, která podléhá povolení, bez povolení odstranění stavby,
m) v rozporu s § 247 odst. 1 odstraní stavbu, která obsahuje azbest, bez povolení odstranění stavby, nebo
n) odstraní stavbu v rozporu s povolením odstranění stavby nebo rozhodnutím o nařízení odstranění stavby.

(2) Přestupku se dopustí ten, kdo poruší zakazující opatření podle § 294 nebo neplní uložená opatření k nápravě podle § 295.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 400000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
b) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), h), i), j), k), l) nebo n), nebo odstavce 2,
c) do 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), e) nebo m), nebo
d) do 4000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b), jestliže se jedná o záměr ve zvláště chráněném území podle zákona o ochraně přírody a krajiny, v ochranném pásmu, na nezastavitelném pozemku, v nezastavěném území, o záměr EIA nebo o záměr vyžadující vydání integrovaného povolení.

(4) Při určení druhu správního trestu a jeho výměry se u fyzické osoby přihlédne k jejím osobním poměrům a u právnické nebo podnikající fyzické osoby k povaze její činnosti.

§ 302
Přestupky vybraných osob

(1) Stavebník se dopustí přestupku tím, že
a) poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1 a 2 nebo podle § 161 odst. 1 až 3,
b) poruší některou z povinností v souvislosti s nálezem podle § 266 odst. 1 nebo 2, nebo
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 263 odst. 3.

(2) Zhotovitel se dopustí přestupku tím, že
a) provede nebo odstraní stavbu v rozporu § 163 odst. 2 písm. a),
b) poruší některou z povinností podle § 163 odst. 1 nebo § 163 odst. 2 písm. b) nebo c), nebo
c) v rozporu s § 163 odst. 2 písm. d) nevede stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

(3) Vlastník stavby nebo zařízení se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 167 písm. a) až d).

(4) Vlastník technické nebo dopravní infrastruktury nebo provozovatel staveb a zařízení, z jejichž provozu vznikají omezení v území podle jiného právního předpisu, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 63 odst. 2 písm. b) nebo c).

(5) Vlastník technické infrastruktury se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 168 písm. a) nebo b) nebo § 181 odst. 1.

(6) Zhotovitel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, dozor projektanta, technický dozor stavebníka, stavebník, autorizovaný inspektor nebo vlastník stavby se dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 169.

(7) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 400000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), nebo odstavce 2 písm. c) anebo odstavců 3 až 6,
b) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b),
c) do 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. a), nebo
d) do 4000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), jestliže jde o záměr v chráněném území podle zvláštních právních předpisů, v ochranném pásmu, na nezastavitelném pozemku, v nezastavěném území, o záměr EIA nebo o záměr vyžadující vydání integrovaného povolení.

§ 303
Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 155 provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle autorizačního zákona.

(2) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 164.

(3) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší některou z povinností podle § 165.

(4) Fyzická osoba se jako projektant územně plánovací dokumentace dopustí přestupku tím, že neodevzdá vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu podle § 162 odst. 6.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 400000 Kč.

§ 304

Společná ustanovení

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává stavební úřad příslušný podle § 32 až 35; přestupky podle § 302 odst. 4 a § 303 odst. 4 projednává krajský stavební úřad.

(2) Stavbou se pro účely této části rozumí též terénní úprava


Hlava VI, Oddíl 2
Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby

Dodatečné povolení

§ 255

(1) V oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby stavební úřad poučí povinného o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude žádost podána, nelze stavbu dodatečně povolit. Byla-li žádost o dodatečné povolení podána před zahájením řízení o odstranění stavby, platí, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení zamítnuta, nelze podat žádost o vydání nového rozhodnutí.
(2) Žádost o dodatečné povolení stavby obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu náležitosti stanovené v § 184 odst. 1 a 2 v rozsahu jako k povolení stavby.
(3) V řízení o dodatečném povolení se ustanovení § 172181, 183220 a 225227 použijí obdobně.
(4) Řízení o dodatečném povolení stavby je součástí řízení o nařízení odstranění stavby.

§ 256

(1) Stavbu lze dodatečně povolit, pokud povinný prokáže splnění podmínek podle § 193 a
a) stavba nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu,
b) stavba nevyžaduje povolení výjimky z požadavků na výstavbu a
c) povinný uhradil ve stanovené lhůtě pokutu za přestupek podle tohoto zákona spočívající v tom, že provedl stavbu bez povolení nebo v rozporu s ním, byla-li uložena.
(2) Vyžaduje-li stavba pouze výjimku z požadavků na umisťování staveb a stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlas účastníků řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být povolením výjimky přímo dotčeno, považuje se podmínka podle odstavce 1 písm. b) za splněnou. Ustanovení § 187 odst. 2 až 4 se použije obdobně.
(3) Dodatečné povolení obsahuje náležitosti povolení stavby nebo zařízení. Je-li předmětem dodatečného povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví v povolení podmínky pro její dokončení.
(4) Je-li předmětem dodatečného povolení dokončená stavba, může stavební úřad po ověření splnění podmínek podle § 232 a 233 na žádost povinného podanou společně se žádostí o dodatečné povolení současně vydat kolaudační rozhodnutí, pokud stavba takové rozhodnutí vyžaduje. Stavební úřad vydá dodatečné povolení a kolaudační rozhodnutí jako společné rozhodnutí.

§ 257

Nelze-li stavbu dodatečně povolit, stavební úřad žádost o dodatečné povolení zamítne a nařídí odstranění stavby. 

Stavební povolení, ohlášení stavby, stavební řízení
© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!